Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Działalność naukowa

Wiodące tematy badawcze w zakresie kardiochirurgii dorosłych i dzieci:
1. Tematy nowe
 • Regeneracja serca z zastosowaniem komórek macierzystych - badania doświadczalne i kliniczne
 • Regeneracja serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej nie niedokrwiennej z wykorzystaniem mioblastów - badania kliniczne
 • Nowotworzenie naczyń z zastosowaniem bioinżynierii tkankowej - badania kliniczne
 • Ablacja techniką wideotorakoskopową - badania kliniczne u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków - wdrożenie programu
 • Małoinwazyjne operacje zastawkowe serca - program kliniczny
 • Małoinwazyjne transplantacje płuc - rozwój programu klinicznego
 • Transplantacje płuc u dorosłych i dzieci z mukowiscydozą
2. Kontynuacja programów badawczych i klinicznych
Małoinwazyjne operacje kardiochirurgiczne zmniejszające ryzyko powikłań u chorych starszych, trudniejszych, ze współistniejącymi obciążeniami:
 • Pierwsze w Polsce pomyślne operacje wszczepienia zastawki aortalnej technikami małoinwazyjnymi, z dostępu przez koniuszek serca bez zatrzymywania akcji serca. Stworzenie silnego zespołu kardiochirurgiczno-kardiologicznego, wyspecjalizowanego w technikach przecewnikowych w zakresie zastawki aortalnej, płucnej i mitralnej

 • Wideotorakoskopowe operacje wieńcowe MIDCAB, TECAB

 • Małoinwazyjne operacje torakoskopowe w opornym na leczenie farmakologiczne i elektorfizjologiczne utrwalonym migotaniu przedsionków

 • Operacje hybrydowe -nowe możliwości, nowe doświadczenia - efekty współpracy kardiologa interwencyjnego (PTCA - Stent) z kardiochirurgiem (MIDCAB z wykorzystaniem techniki endowizyjnej, torakoskopowej)

 • Rewaskularyzacja z wykorzystaniem własnych tętnic chorego zamiast naczyń żylnych w pomostowaniu naczyń wieńcowych. Wpływ na wczesne i odległe wyniki leczenia

 • Chirurgiczny pozawałowy remodeling uszkodzonej komory wraz z naprawą niedokrwiennej niedomykalności mitralnej (największe doświadczenie w kraju)

 • Naprawa zastawki aortalnej gwarantująca lepsze wyniki leczenia i mniejsze ryzyko powikłań - ośrodek referencyjny w kraju

 • Rekonstrukcja zastawki mitralnej technikami małoinwazyjnymi i klasycznymi - największy zgromadzony w kraju materiał (ponad 800 chorych). Wczesne i odległe wyniki leczenia. Wdrażanie nowych metod rekonstrukcji monitorowane echokardiografią śródoperacyjną

 • Wpływ operacji małoinwazyjnych bez użycia krążenia pozaustrojowego techniką OPCAB (sternotomia), MIDCAB (minitorakotomia boczna) na zmniejszenie powikłań około-i pooperacyjnych u chorych z chorobą niedokrwienną serca.

 • Wprowadzenie jako rutynowego małoinwazyjnego dostępu w leczeniu operacyjnym prostych wad wrodzonych serca u dzieci
Zabiegi z grupy wysokiego ryzyka niewykonywane w innych ośrodkach lub wykonywane rzadko:
 • operacje ostrej i przewlekłej zatorowości płucnej - wczesne i odległe wyniki chirurgicznego leczenia. Ośrodek referencyjny w kraju, wspólnie z ośrodkiem warszawskim, kierowanym przez Prof. Biedermana
 • pierwszy w Polsce program ratowania noworodków metodą ECMO
 • rekonstrukcja wady w Zespole Ebsteina nową , wprowadzoną w Zabrzu metodą (unikalny program w skali krajowej)
Inne programy badawcze
 • Mechaniczne sposoby wspomagania krążenia z uwzględnieniem sztucznych komór serca – badania doświadczalne i kliniczne prowadzone we współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii. Wiodący program leczenia ostrej ciężkiej niewydolności serca u dzieci i dorosłych w Polsce

 • Wykorzystanie własnych tętnic chorego (rewaskularyzacja tętnicza) w pomostowaniu naczyń wieńcowych i wpływ na wczesne i odległe wyniki leczenia (największy w Polsce materiał chorych z rewaskularyzacją wyłącznie tętniczą).

 • Rewaskularyzacja chirurgiczna u chorych z dużym upośledzeniem kurczliwości serca. Zachowanie się globalnej i regionalnej kurczliwości we wczesnym i odległym okresie po rewaskularyzacji.

 • Prognozowanie własnych wyników leczenia operacyjnego i ryzyka powikłań operowanych chorych wobec uznanych skali europejskiej i amerykańskiej.

 • Możliwości chirurgicznej reperfuzji i rewaskularyzacji w świeżym zawale i wstrząsie kardiogennym.

 • Operacje skojarzone wad zastawkowych z chorobą niedokrwienną serca - wczesne i odległe wyniki leczenia w zależności od stopnia dysfunkcji lewej komory.

 • Zabiegi rekonstrukcyjne zastawki mitralnej- wczesne i odległe wyniki leczenia (największy w Polsce materiał operowanych chorych). Wdrażanie nowych metod rekonstrukcji monitorowane echokardiografią śródoperacyjną .

 • Ablacje chirurgiczne w utrwalonym migotaniu przedsionków – wczesny i odległy wynik leczenia z uwzględnieniem powrotu funkcji przedsionków serca po chirurgicznej ablacji.

 • Zachowanie się pierścienia mitralnego w niedokrwiennej niedomykalności mitralnej – badania doświadczalne i kliniczne we współpracy z Uniwersytetem w Stanford (USA).

 • Nowe techniki implantacji zastawek aortalnych stentowych i bezstentowych, przydatność zastawek homogennych w implantacjach w pozycję trójdzielną oraz aortalną w bakteryjnym zapaleniu wsierdzia.

 • Zachowanie się gradientów spoczynkowych i wysiłkowych u chorych z wąskim pierścieniem aortalnym po implantacjach sztucznych zastawek serca.

 • Wdrażanie nowych technik endowaskularynych stentów w tętniakach aorty piersiowej.

 • Operacyjne leczenie tętniaków – nowe możliwości w zakresie tętniaków łuku aorty i jej odcinka piersiowo-brzusznego.

 • Badania doświadczalne i kliniczne nad nowymi sposobami kardioprotekcji niedokrwiennego serca w modelu na izolowanym sercu szczura.

 • Ocena aktywności wybranych typów ATP w sercu szczura poddanym zatrzymaniu kardiopleginą potasową normotermiii hipotermii.
 • Ocena zmian poziomu tlenku azotu w krążeniu wieńcowym izolowanego serca szczura poddanego globalnemu niedokrwieniu z zastosowaniem kardioplegii potasowej. Porównanie normotermii i hipotermii.
 • Ocena wpływu 2, 3-butanedionu monooksymy (BDM) na niektóre parametry pracy serca w aspekcie jego zastosowania jako nowego środka kardioplegiczno-kardioprotekcyjnego w globalnym niedokrwieniu serca w normotermii – modeli izolowanego serca wg Neely’ego.
 • Wstrząs w przebiegu ostrego zawału serca: porównanie skuteczności leczenia inwazyjnego z leczeniem zachowawczym.
 • Ostra i przewlekła zatorowość płucna – wczesne i odległe wyniki chirurgicznego leczenia.
 • Separacja komórek CD34+ z krwi obwodowej oraz różnicowanie ich w warunkach hodowli w komórkach endotelialnych jako alternatywna metoda zapobiegania restenozom.
 • Agresywna miażdżyca naczyń wieńcowych u młodych chorych z niestabilną dławicą – badania doświadczalne, genetyczne i kliniczne.
 • Chirurgiczna korekcja złożonych wrodzonych wad serca u noworodków i małych dzieci.
 • Operacje chirurgiczne remodelingu metodą Menicantiego
 • Priorytet badawczy w zakresie bioinżynierii i regeneracji uszkodzonego serca – prace które prowadzone są w klinice dotyczą komórek macierzystych i ich zastosowania w niewydolnym sercu oraz tworzenia nowych naczyń wyprodukowanych metodą bioinżynierii genetycznej, które mogą być zastosowane u chorych dializowanych z powodu niewydolności nerek oraz u chorych po pomostach aortalno– wieńcowych wymagających reoperacji.

Transplantologia i niewydolność krążenia

 • Transplantacja serca u dorosłych – wczesne i odległe wyniki leczenia. Największy w Polsce program transplantacji serca, jeden z większych programów w Europie obejmujący prawie 800 transplantacji serca (1985-2008), 50-60 transplantacji serca rocznie. Bardzo silny program transplantacji kliniczny i naukowy, udokumentowany piśmiennictwem naukowym.

 • Transplantacja serca u dzieci. Największy w Polsce program. Ocena psychosomatycznego rozwoju dziecka po przeszczepie.

 • Pierwszy i jedyny w Polsce program transplantacji pojedynczego i obu płuc u dorosłych i dzieci. Szkolenia dla przedstawicieli z ośrodków transplantacyjnych w Szczecinie, Warszawie i Poznaniu, przygotowujące do wdrożenia programu transplantacji płuc w tych ośrodkach w przyszłości.

 • Transplantacja serca i płuc. Organizacja programu, wdrożenie kliniczne.

 • Wskaźniki aktywności cytokinowej i zapalnej u chorych z ciężką zastoinową niewydolnością serca kwalifikowanych do zabiegu transplantacji serca.

 • Kardiomiopatia rozstrzeniowa w etiologii zapalnej. Perspektywne randomizowane leczenie w oparciu o obecność aktywacji antygenów układu MHC w wycinkach endomiokardialnych

 • Waskulopatia przeszczepionego serca – udział immunologicznych i nieimmunologicznych czynników w jej powstaniu. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa i jej przydatność w diagnostyce waskulopatii.

 • Monitorowanie immunosupresji w przeszczepionym sercu, badania kliniczne dotyczące nowych leków immunosupresyjnych (FK 506, MMF, Rapamycyna).

 • Sterydooporne odrzucanie w przeszczepionym sercu. Leczenie cytolityczne i jego monitorowanie

 • Monitorowanie cytoimmunologiczne u chorych po transplantacji serca.

 • Efektywność leczenia w kardiochirurgii i transplantologii. Analiza medyczno -ekonomiczna opieki nad chorym z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc w skali kraju, z uwzględnieniem kosztów transplantacji płuc i opieką po przeszczepie, w zależności od choroby podstawowej i chorób współistniejących.
 • Nieinwazyjna ocena odrzucania u chorych po przeszczepie serca za pomocą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej.
 • Wdrażanie nowych i rozwój istniejących programów z za kresu kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii, we współpracy w Ministerstwem Zdrowia i Regionalnymi Funduszami Zdrowia
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi