Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Ramowy program nauczania - chirurgia, kardiochirurgia

Repetytorium z kardiologii i fizjopatologii układu krążenia


• Symptomatologia kliniczna chorób układu krążenia - postacie kliniczne choroby niedokrwiennej serca - stabilna, niestabilna dławica, zawał zagrażający, objawy niewydolności prawo- i lewokomorowej - rozpoznawanie i leczenie. Algorytm postępowania z pacjentem kardiologicznym. Warunki konieczne do ustalenia ostatecznego sposobu leczenia. Pacjenci „z pogranicza”. Współpraca kardiologiczno-kardiochirurgiczna w zakresie leczenia inwazyjnego – rola kardiologa i kardiochirurga w leczeniu różnych postaci choroby wieńcowej. Doświadczenia praktyczne w leczeniu farmakologicznym.
• Diagnostyka nieinwazyjna chorób serca (EKG, USG serca, UKG przezprzełykowe śródoperacyjne
i jego znaczenie dla chirurga w zakresie oceny kurczliwości globalnej i regionalnej, scyntygrafia serca, testy oceny żywotności serca).

A. KARDIOCHIRURGIA I KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE
• Krążenie pozaustrojowe, techniki protekcji mięśnia sercowego. Przygotowanie chorego do operacji serca z uwzględnieniem tzw. skali ryzyka - Euroscore, Cleveland, Parsonnet, (różnice pomiędzy skalami, ich wady i zalety) oraz badań wymaganych do operacji w trybie pilnym i planowym (MRSA, szczepienia przeciw WZW).
• Gospodarka krwią i preparatami krwiopochodnymi w kardiochirurgii. Wskazania i przeciwwskazania do użycia różnych preparatów krwi (koncentrat krwinek czerwonych, masa płytkowa, osocze mrożone, koncentraty czynników krzepnięcia). Autotransfuzja i autodonacja – kryteria włączenia pacjenta do obu grup. Hemostaza – znaczenie aprotyniny i eksacylu. Leczenie płynami – krystaloidy
i koloidy.


Zajęcia fakultatywne:
• Prezentacja video różnych technik operacji wieńcowych
• Udział w konsultacjach kardiologiczno-kardiochirurgicznych (ok.1 godz.) – omówienie bieżących problemów diagnostyczno-leczniczych u pacjentów aktualnie przebywających w ośrodku – kwalifikacja do zabiegów i procedur kardiologicznych i chirurgicznych.
• Prezentacja filmów szkoleniowych lub udział w wykonaniu różnych procedur kardiologiczno-kardiochirurgicznych (ok.1,5 godz.)

B. ROLA CHIRURGA W LECZENIU CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA.
• Wskazania do operacji pomostowania naczyń wieńcowych. Rola koronarografii w wyborze sposobu leczenia - kiedy pomostowanie a kiedy koronaroplastyka? Definicja rewaskularyzacji - pełna rewaskularyzacja, rewaskularyzacja tętnicza i żylna serca. Definicja istotnego zwężenia
w tętnicach wieńcowych. Rodzaje pomostów tętniczych, ich zalety i ograniczenia (tętnica piersiowa wewnętrzna, tętnica promieniowa, tętnica żołądkowo-sieciowa prawa). Leczenie skrajnych postaci choroby niedokrwiennej serca – kardiomiopatia niedokrwienna – przeszczep mięśnia sercowego, leczenie laserem. Rola klasyfikacji nowojorskiej, kanadyjskiej w prawidłowym określeniu możliwości leczenia operacyjnego. Nowe techniki operacyjne – operacje na bijącym sercu (OPCAB), znaczenie małej inwazyjności w leczeniu choroby wieńcowej serca (MIDCAB), wykorzystanie zaawansowanych technik komputerowych, torów wizyjnych (torakoskopii), robotyzacja. Specyficzne cechy znieczulania i prowadzenia chorych po ww. zabiegach. Znaczenie tzw. „szybkiej ścieżki”.
• Przyczyny nawrotu choroby niedokrwiennej serca po zabiegach rewaskularyzacji, Strategia
i algorytmy postępowania w różnych sytuacjach klinicznych - omówienie wybranych chorych.
• Opieka nad chorym w okresie wczesnym i odległym po różnych typach operacji kardiochirurgicznych. Rehabilitacja pooperacyjna czynna i bierna, fizykoterapia i rehabilitacja oddechowa w różnych stanach klinicznych. Ustalanie wskazań do dalszego leczenia rehabilitacyjnego i sanatoryjnego.

C. ROLA KARDIOCHIRURGA W LECZENIU NABYTYCH WAD SERCA.
- Wada mitralna serca etiologia, diagnostyka, wskazania do leczenia operacyjnego w zwężeniu
i niedomykalności mitralnej. Różnice w rokowaniu i sposobie leczenia operacyjnego w zależności od dominującej patologii. Rola śródoperacyjnej echokardiografii.
- Wskazania do leczenia operacyjnego w stenozie aortalnej i niedomykalności aortalnej. Wybór rodzaju protezy zastawkowej (mechaniczna, biologiczna, homogenna i heterogenne). Opieka nad chorym z wszczepioną sztuczną zastawką mechaniczną i biologiczną. Bakteryjne zapalenie wsierdzia jako złożony problem kardiologiczno-kardiochirurgiczny Algorytmy postępowania
z pacjentem w różnych sytuacjach klinicznych (z zastawką sztuczną, biologiczną, mechaniczną, bez zastawki).
- Postępy w leczeniu chirurgicznym wad zastawkowych serca - techniki rekonstrukcji zastawki mitralnej – doświadczenia własne ośrodka, zastawki bezstentowe, homogenne.

Zajęcia fakultatywne:
Obejrzenie filmów z różnych rodzajów procedur. Uczestnictwo w wykonywaniu śródoperacyjnej echokardiografii przezprzełykowej.

D. ROLA KARDIOCHIRURGA W LECZENIU WRODZONYCH WAD SERCA
U NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI.
• Wskazania do operacji z uwzględnieniem rodzaju zabiegu. Podziały, klasyfikacje wrodzonych wad serca:
a) kwalifikacja do leczenia operacyjnego dzieci z wrodzonymi wadami serca w zależności od przepływu płucnego
b) prowadzenie okołooperacyjne nadciśnienia płucnego u dzieci z wrodzonymi przeciekowymi wadami serca z zastosowaniem najnowszych metod postępowania
a) leczenie operacyjne wad serca o morfologii pojedynczej komory
b) leczenie ciężkich wad rozwojowych serca w okresie noworodkowym z zastosowaniem technik paliatywnych
c) wprowadzanie technik małoinwazyjnych w nowoczesnej kardiochirurgii dziecięcej

d) stosowanie ECMO w leczeniu ciężkich niewydolności oddechowych u noworodków oraz niewydolności oddechowo-krążeniowych po zabiegach korekcyjnych wad wrodzonych serca
u dzieci
e) miejsce kardiologii interwencyjnej w kompleksowym, nowoczesnym leczeniu wad wrodzonych serca u dzieci – jako uzupełnienie metod chirurgicznych.
Zajęcia fakultatywne.
• Specyficzne cechy intensywnej opieki pooperacyjnej po zabiegach kardiochirurgicznych – omówienie aktualnie leczonych pacjentów.

• Zakażenia wewnątrzszpitalne – rola prewencji pierwotnej i wtórnej. Lekarz epidemiolog, bakteriolog, ich wspólna rola w ustaleniu właściwego sposobu leczenia.

E. TRANSPLANTOLOGIA
• Pobrania wielonarządowe i opieka nad dawcą wielonarządowym
- Poltransplant, Centralny Rejestr Sprzeciwów – organizacja i funkcjonowanie w Polsce
- organizacja prawna komisji ds. orzekania śmierci pnia mózgu
- ośrodki regionalne ds. koordynacji i przeszczepiania narządów, tkanek, komórek
- warunki kwalifikacji dawcy serca
- sposób przeprowadzania pobrania serca:
- do transplantacji
- jako homograft
• Kwalifikacja chorych do transplantacji serca:
- podstawowe zasady farmakoterapii u pacjentów z ostrą i przewlekłą niewydolnością serca
- organizacja opieki nad biorcą oczekującym na przeszczep w systemie ambulatoryjno-szpitalnym
- prognozowanie czasu przeżycia u pacjentów z przewlekłą niewydolnością krążenia
- kwalifikacja pacjenta z niewydolnością serca do zabiegu przeszczepienia serca
- ocena żywotności mięśnia sercowego
- test wysiłkowy z analizą zużycia tlenu
- pomiar ciśnień i oporów płucnych
- rola badania ultrasonograficznego
- badania laboratoryjne ze szczególnym uwzględnieniem badań immunologicznych
- metody mechanicznego wspomagania krążenia jako pomostu do transplantacji serca
• Organizacja atywnej listy potencjalnych biorców serca
• Prowadzenie ambulatoryjne i szpitalne pacjentów po transplantacji serca:
- ortotopowy i heterotopowy przeszczep serca – metody chirurgiczne
- wczesne powikłania chirurgiczne zabiegu przeszczepienia serca
- immunosupresja:
- podstawowe leki immunosupresyjne: cyklosporyna-A, takrolimus, sirolimus, azatiopryna, mykofenolan mofetylu, glikokortykosteroidy – wskazania, przeciwwskazania, mechanizm działania, podstawowe objawy uboczne i najważniejsze interakcje lekowe
- schematy immunosupresji podstawowej
- leczenie ostrego odrzucania komórkowego i humoralnego przeszczepionego serca
- terapia cytolityczna – indukcja immunosupresji, leczenie sterydoopornego odrzucania komórkowego – metody monitorowania stopnia immunosupresji
- wczesne powikłania niechirurgiczne u pacjentów po przeszczepie serca
- fizjologia pracy przeszczepionego (odnerwionego) serca
- pierwotna niewydolność przeszczepionego serca
- infekcje – bakteryjne, wirusowe, grzybicze, pierwotniakowe ze szczególnym uwzględnieniem:
- roli badań bakteriologicznych i celowanej antybiotykoterapii
- typowych infekcji wirusowych – CMV, EBV - oraz nowych leków przeciwwirusowych
- nowych form leków przeciwgrzybiczych
- zaburzenia rytmu pracy serca – wskazania do wszczepienia stymulatora
- inne powikłania
- organizacja opieki ambulatoryjnej nad pacjentami po przeszcepie serca (Poradnia Transplantacyjna):
- typowe powikłania u pacjentów po przeszczepie serca w okresie poszpitalnym:
- choroba tętnic wieńcowych przeszczepionego serca
- choroby nowotworowe (w tym PTLD – potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna)
- powikłania infekcyjne (w tym przewlekłe wzw)
- powikłania naczyniowe (w tym powikłania neurologiczne)
- harmonogram wykonywania biopsji endomiokardialnych
- rola planowych badań koronarograficznych
- miejsce lekarza rodzinnego w systemie opieki nad pacjentem po przeszczepie serca
• Działalność Stowarzyszenia Chorych po Transplantacji Serca

Zajęcia fakultatywne:
- udział w kwalifikacji pacjentów do przeszczepu serca:
- test wysiłkowy z analizą zużycia tlenu
- pomiary hemodynamiczne
- badanie UKG
- uczestnictwo w cotygodniowych zebraniach transplantacyjnych
- zajęcia w na oddziale i w poradni transplantacyjnej
- udział w wizycie lekarskiej
- pobieranie bioptatów endomiokardialnych w Pracowni Hemodynamiki
- oglądanie preparatów hist.-pat. bioptatów mięśnia sercowego

F. ORGANIZACJA I PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH
• udział w stałych posiedzeniach naukowych
• przygotowanie i prezentacja referatów i opracowań naukowych
• udział w grupach badawczych realizujących programy naukowe (KBN, statutowe, własne i inne)

G. ZARZĄDZANIE I FUNKCJONOWANIE SZPITALA
• analiza efektywności leczenia
• koszty a efekty leczenia
• udział w cotygodniowym szkoleniu w zakresie zarządzania i funkcjonowania szpitala

/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi