Szukaj w serwisie
O nas Administracja Pracownie Kliniki Poradnie specjalistyczne KLINIKA ZDROWEGO SERCA Wydarzenia Konferencje Wydawnictwo Biblioteka Fundacje Stowarzyszenia
Aktualności Kronika SCCS Wyróżnienia Akredytacja ISO Ankiety Opinie Pressroom Galeria Konkursy Praca Przetargi Dojazd Kontakt

Informacje dla pacjentów nieubezpieczonych lub zagranicznych

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZYJĘCIA I LECZENIA PACJENTÓW ZAGRANICZNYCH

I NIEUBEZPIECZONYCH OBYWATELI POLSKICH


I. Pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu podlegający przepisom o koordynacji przebywające na terenie RP.

Są to pacjenci podlegający obowiązkowemu publicznemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Podstawą do udzielenia bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego, uprawnionym pacjentom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA są następujące dokumenty:

A. Przyjęcia związane z wykonaniem świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia podczas czasowego pobytu w Polsce:

1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (karta EKUZ lub certyfikat ją zastępujący) wydawana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA, w przypadku pobytu na terytorium RP osobom ubezpieczonym w Austrii, Belgii, Bułgarii, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii oraz Szwajcarii.

Zakres świadczeń udzielanych osobom uprawnionym z innych krajów:


W czasie pobytu w Polsce, obcokrajowiec legitymujący się EKUZ lub certyfikatem ją zastępującym, ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia. Ich celem jest umożliwienie kontynuowania pobytu tak, by chory nie musiał w celu leczenia wracać do macierzystego kraju. Zakres tych niezbędnych świadczeń każdorazowo ustala lekarz.


Świadczenia udzielane są na takich samych zasadach, jak ubezpieczonemu w NFZ. Lekarz powinien potraktować uprawnionego w taki sposób, jak osobę ubezpieczoną, czasowo przebywającą w jego rejonie, którą przyjmuje po raz pierwszy.

2. poświadczenie wydane przez NFZ – w przypadku zamieszkiwania na terenie RP;


Osoba ubezpieczona w jednym z państw UE zgłaszając się do SCCS powinna okazać jeden z w/w dokumentów oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).

B. Przyjęci w trybie planowym:


1. Formularz – S2, dawny druk E 112 wystawiony pacjentowi przez macierzystą instytucję ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie wcześniej uzyskanych ze SCCS niezbędnych informacji – dotyczących możliwości i sposobu leczenia oraz przewidywanych kosztów leczenia.
Na podstawie tego formularza pacjent lub jego lekarz kierujący, ustala ze wskazanym lekarzem SCCS warunki przyjęcia i leczenia.
Podobnie jak w przypadku przyjęcia w trybie pilnym, pacjent zobowiązany jest do okazania poza Formularzem S2, dokumentów potwierdzających jego tożsamość.


Pacjent nie posiadający dokumentów uprawniających do leczenia bezpłatnego zobowiązany jest do przedłożenia w chwili przyjęcia do szpitala oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1.II. Pacjenci nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego – Polacy i obcokrajowcy


A. Przyjęci w trybie pilnym:
Pacjenci tacy, w dniu wypisu ze szpitala pokrywają koszty świadczeń z własnych środków na podstawie faktury za leczenie wystawionej zgodnie z obowiązującymi w SCCS cennikami.

B. Przyjęci w trybie planowym:
W przypadku planowego leczenia pacjent po ustaleniu z lekarzem planowanego przebiegu leczenia – czasu pobytu, rodzajów wykonanych badań, oddziału leczącego, jest zobowiązany do wpłacenia w kasie SCCS 70% wysokości wstępnej kalkulacji kosztów leczenia jeszcze przed przyjęciem do szpitala.

Pacjent nie posiadający dokumentów uprawniających do leczenia bezpłatnego zobowiązany jest do przedłożenia w chwili przyjęcia do szpitala oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

Pacjent zgłaszając się do SCCS, bez względu na tryb przyjęcia, powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)


Szczegółowe informacje ogólnych warunków przyjęcia i leczenia udziela:
Dział Statystyki Medycznej tel. 32/373 37 06, 32/373 3 744, 32/373 37 45

Załączniki:
/\
SCCS na Facebook'u

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób serca

KRS 0000219230Podaruj 1% Podatku

Dziękujemy za pomoc
Chorym i naszemu Szpitalowi